Thino Bekker. “DIE REGSTEORETIESE GRONDSLAG VAN DIE INTEGRASIEREËL IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTRAKTEREG”. Obiter, vol. 32, no. 2, Sept. 2021, doi:10.17159/obiter.v32i2.12259.