[1]
Pieter du Toit, “DIE TOEPASSING VAN DIE CONTRA PROFERENTEM-REËL IN DIE VERTOLKING VAN FORMELE ERKENNINGS IN STRAFREGTELIKE VERRIGTINGE S v Groenewald 2005 2 SASV 597 (HHA)”, Obiter, vol. 27, no. 2, Jul. 2022.