[1]
Thino Bekker, “DIE REGSTEORETIESE GRONDSLAG VAN DIE INTEGRASIEREËL IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTRAKTEREG”, Obiter, vol. 32, no. 2, Sep. 2021.