Pieter du Toit (2022) “DIE TOEPASSING VAN DIE CONTRA PROFERENTEM-REËL IN DIE VERTOLKING VAN FORMELE ERKENNINGS IN STRAFREGTELIKE VERRIGTINGE S v Groenewald 2005 2 SASV 597 (HHA)”, Obiter, 27(2). doi: 10.17159/obiter.v27i2.14398.