Siyabonga Sibisi (2022) “RE-THINKING FORFEITURE OF PATRIMONIAL BENEFITS WHEN A MARRIAGE DISSOLVES THROUGH DEATH”, Obiter, 43(2). doi: 10.17159/obiter.v43i2.14252.