J Neethling and JM Potgieter (2021) “DIE AKSIE VAN AFHANKLIKES: DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL GEE ’N TELEURSTELLENDE TERUGWAARTSE STAP Brooks v Minister of Safety and Security 2009 2 SA 94 (HHA)”, Obiter, 30(2). doi: 10.17159/obiter.v30i2.12440.