Thino Bekker (2021) “DIE REGSTEORETIESE GRONDSLAG VAN DIE INTEGRASIEREËL IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTRAKTEREG”, Obiter, 32(2). doi: 10.17159/obiter.v32i2.12259.