J Neethling. 2022. “AFWYSING VAN ’N REGSPLIG OP POLISIEBEAMPTES OM DIE REG OP DIE FISIESPSIGIESE INTEGRITEIT EN SEKERHEID VAN DIE PERSOON BUITEOM MISDAADSITUASIES TE BESKERM: DIE HOOP BESKAAM Minister of Safety and Security V Rudman 2005 2 SA 16 (HHA)”. Obiter 27 (2). https://doi.org/10.17159/obiter.v27i2.14395.