Pieter Bakker. 2021. “BEWYS VAN ’N GEBRUIKLIKE HUWELIK KRAGTENS ARTIKEL 3(1)(B) VAN DIE WET OP ERKENNING VAN GEBRUIKLIKE HUWELIKE 120 VAN 1998 Southon V Moropane [2012] ZAGPJHC 146”. Obiter 34 (3). https://doi.org/10.17159/obiter.v34i3.12010.