Siyabonga Sibisi. (2022). RE-THINKING FORFEITURE OF PATRIMONIAL BENEFITS WHEN A MARRIAGE DISSOLVES THROUGH DEATH. Obiter, 43(2). https://doi.org/10.17159/obiter.v43i2.14252