(1)
Siyabonga Sibisi. RE-THINKING FORFEITURE OF PATRIMONIAL BENEFITS WHEN A MARRIAGE DISSOLVES THROUGH DEATH. Obiter 2022, 43.