(1)
Pieter Bakker. BEWYS VAN ’N GEBRUIKLIKE HUWELIK KRAGTENS ARTIKEL 3(1)(B) VAN DIE WET OP ERKENNING VAN GEBRUIKLIKE HUWELIKE 120 VAN 1998 Southon V Moropane [2012] ZAGPJHC 146. Obiter 2021, 34.